تسمه های شیاری موتورهای ورزشی

تسمه های شیاری موتور دستگاه های ورزشی برای انتقال قدرت از موتور دستگاه به محورها(فولی و رولیک) می باشد که دارای انواع مختلف از قبیل نوع شیار ، ضخامت ، طول محیط ، تعداد شیار می باشد.

انواع شیار = L – PL – K – PK – J – PJ

تک تسمه عرضه کننده انواع تسمه های شیاری دستگاه های ورزشی با برندهای:

میشلن بلت فرانسه اپتی بلت آلمانمگادین ایتالیا – تس بلت چین .

فیلم آموزش نحوه تعویض تسمه شیاری تردمیل: